2799 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 124/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 18/05/2015
2 122/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 78 10/12/2014
3 121/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 18 10/12/2014
4 120/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 72 10/12/2014
5 119/2014/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội sung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND nfayf 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 10/12/2014
6 118/2014/NQ-HĐND Nghị quyết quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu 157 10/12/2014
7 117/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giải thể. chia tách, thành lập bản thuộc các xã trên địa bàn huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn và Mường Tè 59 10/12/2014
8 116/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi dất; Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2915 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 60 10/12/2014
9 115/2014/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu 206 10/12/2014
10 113/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 25 10/12/2014
11 112/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 57 10/12/2014
12 111/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 18 10/12/2014
13 114/2014/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 4 10/12/2014
14 106/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 16 11/07/2014
15 105/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 99 11/07/2014
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này