1072 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 136/2015/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 61 11/12/2015
2 138/2015/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 15 11/12/2015
3 139/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước gđ 2016-2020 18 11/12/2015
4 140/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 40 11/12/2015
5 141/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 21 11/12/2015
6 142/NQ-HĐND Nghị quyết chấp nhận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đát rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh 198 11/12/2015
7 143/NQ-HĐND Nghị quyết giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường tè, tỉnh Lai Châu 26 11/12/2015
8 144/2015/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày11/7/2014 của HĐND tỉnh quy hoạch chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và ác chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 72 11/12/2015
9 145/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 23 11/12/2015
10 146/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 47 11/12/2015
11 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 26 17/07/2015
12 129/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2015 62 17/07/2015
13 130/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra vào của khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu 28 17/07/2015
14 131/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 17/07/2015
15 125/2015/NQ-HĐN Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất; Thông qua danh mục dự án được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 89 18/05/2015
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này