2730 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 88/2013/NQ-HĐND Phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 06/12/2013
2 87/2013/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu 70 06/12/2013
3 86/2013/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2014 52 06/12/2013
4 85/2013/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách điah phương năm 2012 4 06/12/2013
5 84/2013/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội. bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014 19 06/12/2013
6 81/NQ - HĐND Nghị quyết về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu 20 12/07/2013
7 80/NQ - HĐND Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2013 16 12/07/2013
8 79/2013/NQ - HĐND Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19 12/07/2013
9 78/2013/NQ - HĐND Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 12/07/2013
10 77/2013/NQ - HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung Quy định tại NQ 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN của tỉnh Lai Châu 22 12/07/2013
11 76/2013/NQ - HĐND Nghị quyết về việc quy định mức trích ra từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 12/07/2013
12 75/2013/NQ - HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung NQ 181/2010/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và NQ 182/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN 64 12/07/2013
13 74/2013/NQ - HĐND Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuẩn nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016 23 12/07/2013
14 73/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 73 12/07/2013
15 72/2013/NQ - HĐND Nghị quyết quy định mức chi thực hiện ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh 26 12/07/2013
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này