Tiếp xúc cử tri (TXCT) và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật sẽ thu thu thập và giải quyết một cách kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của cử tri góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chất vấn là một hoạt động giám sát trực tiếp, là quyền quan trọng của đại biểu dân cử (bao gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân), mà ở đó thể hiện quyền lực và trách nhiệm của đại biểu với cử tri của mình, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền. Hoạt động chất vấn ngày càng thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri, của cộng đồng và xã hội. Thông qua chất vấn, trả lời chất vấn, những mong muốn, bức xúc của cử tri được làm rõ, xác định được nguyên nhân và giả pháp khắc phục. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin trao đổi về kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo với đường lối, chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp, tính đáp ứng của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình HĐND.

Tiếp xúc cử tri là hoạt động của đại biểu dân cử gặp gỡ, trao đổi với cử tri nhằm mục đích nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đây là hình thức chủ yếu để thực hiện việc giữ mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri, thực hiện chức năng đại diện cho cử tri và Nhân dân địa phương thực hiện quyền lực Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Hoạt động thẩm tra các báo cáo công tác của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định pháp luật là một trong 5 hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên của HĐND. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện, trong đó Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri tại Quyết định số 527/QĐ-HĐND ngày 15/12/2016, với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; đây là một trong năm hoạt động giám sát của HĐND được quy định tại Điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ban hành năm 2015. 

Theo quy định của pháp luật: “HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 22/5/2016 trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016”, sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này